06 พฤษภาคม 2558

อบรมเกษตรกรหลักสูตรเกษตรอินทรีย์เส้นทางสู่สุขที่ยังยืน ปี 2558ในสภาวะปัจจุบันการทำการเกษตรส่วนใหญ่มีรูปแบบการผลิตที่ยังพึ่งปัจจัยจากภายนอกที่ต้องหาซื้อได้ตามท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและยังเพิ่มต้นทุนการผลิตมากขึ้น ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุน ดินเสื่อมคุณภาพ ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย   สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้กับเกษตรกรรายใหม่ที่ให้ความสนใจอยากทำการเกษตรในแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ เป็นการสร้างแนวคิดการผลิตในรูปแบบใหม่ที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย การรักษาระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ปัจจัยการผลิตที่สามารถสร้างขึ้นได้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตทำให้เกษตรกรหลุดพ้นจากสภาวะการขาดทุน แก้ปัญหาหนี้สิน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว  


งานฝึกอบรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจทำการเกษตรในวิถีอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน เพื่อสร้างแนวคิดการผลิตแบบยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคนิคการทำการเกษตรแบบวิถีอินทรีย์ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรรายใหม่ เพื่อขยายพื้นที่ จำนวนผู้ผลิตและปริมาณการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์ให้มากยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเกษตรกรจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วม ซึ่งมีทั้งภาควิชาการและภาคปฎิบัติและศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการทำเกษตรอินทรีย์จนประสบความสำเร็จ 


งานฝึกอบรม ภาควิชาการ 

 งานฝึกอบรม ภาคสนามศึกษาดูงาน

 งานฝึกอบรม ภาคสนามศึกษาดูงาน

งานฝึกอบรม ภาคสนามศึกษาดูงาน


Ricefund : รายงาน