11 มีนาคม 2558

เทศกาลปกป้องเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นและงานวิชาการชาวบ้าน

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์และองค์กรสนับสนุน กว่า 250 คน จัดให้มีงานเทศกาลปกป้องเมล็ดพันธู์ท้องถิ่น ปี2558 และงานวิชาการชาวบ้านเพื่อนำเสนอและแบ่งปันองค์ความรู้ "การทำนาเกษตรอินทรีย์ในระบบการปลูกข้าวต้นเดียว" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  

ทั้งนี่้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์และพันธุกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบเกษตรกรรมและความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหาร ซึ่งขณะนี้ถูกครอบครองและผูกขาดโดยบรรษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศมากขึ้น นับได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันฐานทรัพยากรพันธุกรรมท้องถิ่นกำลังตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและสูญสลายไปอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุหลักมาจากการมุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อแสวงหากำไรสูงสุด โดยเฉพาะยิ่งผลจากการส่งเสริมให้ใช้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์สายพันธุ์ใหม่จากบรรษัทข้ามชาติและรัฐบาล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการผูกขาดทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเบ็ดเสร็จโดยบรรษัทข้ามชาติและบรรษัทยักษ์ใหญ่การเกษตรภายในประเทศ โดยการสนับสนุนของสถาบันและหน่วยงานรัฐ

เครือข่ายเกษตรกรรายย่อย ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่ายทางสังคมจึงได้ผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างอิสรภาพทางพันธุกรรมให้ปลอดพ้นจากการผูกขาดและครอบครองโดยบรรษัทในทุกรูปแบบ เพื่อนำสู่การต่อสู้และปฏิรูปภาคเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรม ต่อต้านการผูกขาดระบบเกษตรและอาหาร สร้างความเข้มแข็งและการอยู่รอดของเกษตรกรรายย่อยและชุมชนท้องถิ่น และฟื้นฟูศักดิ์ศรีเกษตรกรร่วมกัน

ดังนั้นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกสุรินทร์ มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ได้ร่วมกันจัดงาน “เทศกาลปกป้องเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น 2558 เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพื้นบ้านและระบบเกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ ในฐานะที่เป็นฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและอธิปไตยทางด้านอาหารของท้องถิ่นและประเทศ      คุณส้มป่อย จันทร์แสง : อภิปรายนำทางความคิด 
พวกเราส่วนใหญ่ที่มาร่วมกันในวันนี้ เป็นผู้ผลิตที่ทำเกษตรอินทรีย์
จึงมีพื้นฐานของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รักธรรมชาติ
จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของเมล็ดพันธุ์หรือพันธุกรรม
เพราะมันคือปัจจะยพื้นฐานที่เราเป็นเจ้าของ เกษตรอินทรีย์ต้องปกป้องเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น


 นิทรรศการอิสระภาพทางพันธุกรรม แสดงความหลากหลายและศักยภาพเมล็ดพันธุ์


 นิทรรศการการปลูกข้าวต้นเดียว SRI เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อม


 ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลการศึกษาในไร่นาเรื่อง SRI


 แบ่งปันข้อมูลความรู้การทำนาในระบบ SRI


ตลาดนัดชาวนา แลกเปลี่ยนผลผลิตเกษตรอินทรีย์


สู่ขวัญคน สู่ขวัญข้าว สู่ขวัญเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น ประกาศจุดยืน : คำประกาศเกษตรนิเวศนปกป้องเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น 2558