11 กันยายน 2557

โรงเรียนโรงนา ศึกษาการปลูกข้าวต้นเดียว


โรงเรียนโรงนาศึกษาการปลูกข้าวต้นเดียว...การส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรชาวนาชาวไร่นับได้ว่ายังคงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องช่วยกันสนับสนุน โดยฌฉพาะในช่วงเวลาสถานการณ์วิกฤติภาคการเกษตรอย่างเช่นทุกวันนี้ หากแต่ว่าการเรียนรู้สำหรับชาวนานั้น จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาของชาวนาเป็นสำคัญ หมายถึงการมีส่วนร่วมและมุ่งสู่การแก้ปัญหาในไร่นาอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเริ่มต้นจากการตั้งประเด็นปัญหาตามความต้องการของตัวเกษตรกรเอง และร่วมกันค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้นอย่างเป็นระบบสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ และ มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ ร่วมกับชุมชนเกษตรอินทรีย์ 11 กลุ่มพื้นที่ ทำการการศึกษาทดลองในไร่นา 30 แปลงทดลอง สร้างการเรี่ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการทำนาในระบบข้าวต้นเดียว (System of Rice Intensification : SRI) เพื่อสร้างระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ในที่ดินขนาดเล็กให้มีผลผลิตมากขึ้น งานศึกษาทดลองครั้งนี้เกษตรกรต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตในนาข้าวอินทรีย์ให้ได้มากกว่าไร่ละ 500 กิโลกรัม นับเป็นอีกหนึ่งหนทางในการเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดการใช้ทรัพยากรได้มาก เช่น น้ำ,เมล็ดพันธุ์,ปุ๋ย เป็นต้น เครือข่ายชาวนาที่เมืองสุรินทร์ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ ผลจากการศึกษาทดลองในไร่นาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามพวกเราได้ในระยะต่อไป